One Punch Man — Senritsu no Tatsumaki — 17 (Bell Fine) (9)